Contact informatie


Bewindvoering Texel
Postbus 50
1790AB Den Burg
email@bewindvoeringtexel.nl
06 130 28 102 (elke werkdag tussen 9:00 en 12:00)

Voor wie is bewindvoering bestemd?


Volwassenen kunnen om allerlei redenen niet in staat zijn hun eigen vermogen te beheren. In dat geval kunnen zij zich wenden tot een bewindvoerder die hun financiŽle belangen gaat behartigen.


De wet beschrijft het volgende:

"Indien een meerderjarige als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen zelf naar behoren waar te nemen, kan de kantonrechter een bewind instellen over ťťn of meer van de goederen, die hem als rechthebbende toebehoren of zullen toebehoren." (1:431 BW)


Redenen dat een volwassene zijn financiŽle vermogen niet kan beheren zijn:

 • Ouder worden
 • Niet meer overzien van gemaakte schulden
 • Verslavingsproblematiek
 • Onvermogen om financiŽn en administratie te beheren


Een bewindvoerder behartigt de financiŽle belangen van personen die daartoe om bovengenoemde redenen niet in staat zijn. Dit wordt ook wel Ďbeschermingsbewindí genoemd. De bewindvoerder komt op voor de belangen van een dergelijke cliŽnt.


Een cliŽnt kan zelf de rechtbank vragen een bewindvoerder aan te stellen. 0ok een familielid, voogd, curator of mentor kan de bewindvoerder aanstellen. Dat laatste zal natuurlijk altijd in overleg met de cliŽnt gaan.


Als men zich als cliŽnt aanmeldt bij Bewindvoering Texel, helpen wij met het verzoek voor beschermingsbewind bij het kantongerecht.

Het sluiten van deze overeenkomst is vereist en heeft tot doel de toekomstige bewindvoerder toestemming te geven te starten met de noodzakelijke handelingen.
B.v. het openen van beheer- en leefgeldrekeningen en het aanschrijven van financieel betrokkenen.


Bewindvoering Texel streeft naar een zo transparant mogelijk financieel bewind.

Dit betekent dat de cliŽnt altijd inzage heeft in zijn of haar dossier. Mocht men inzage willen in de financiŽn, dan worden kopieŽn van de beheer- en leefgeldrekeningen aan de cliŽnt overhandigd.


Indien nodig verzorgt Bewindvoering Texel maandelijks huisbezoek om de financiŽle situatie door te spreken.

Wie of wat is Bewindvoering Texel?


Per 1 september 2006 bestaat de maatschap ďBewindvoering TexelĒ en heeft tot doel de uitvoering van Civiele Bewindvoering volgens de wet en het bewerkstelligen van gedragsverandering bij haar cliŽnten.


Op Texel is behoefte aan maatschappelijke dienstverlening in de vorm van Civiele Bewindvoering. Doel van deze bewindvoering is het scheppen van overzicht in problematische financiŽle situaties. Bewindvoering Texel draagt bij aan het scheppen van financiŽle rust in het leven van haar cliŽnten, zodat zij zich kunnen concentreren op andere aspecten van hun bestaan. Het gaat hier om het Meerderjarigen Bewind zoals vastgesteld door het Landelijk Overleg Kantonsectorvoorzitters in haar aanbevelingen van 26 april 2004.


Een ander belangrijk doel is het bewerkstelligen van een leerproces ten aanzien van het voeren van een financiŽle huishouding. De bewindvoerders van Bewindvoering Texel hebben veel ervaring met het begeleiden van cliŽnten met problemen van diverse aard. Er zal altijd gestreefd worden naar financiŽle zelfstandigheid.


De bewindvoerder onderhoudt regelmatig contact met haar cliŽnten. Daarvoor zullen zij afspraken maken voor huisbezoek. Bij aanvang zal het contact met de bewindvoerder intensief zijn. Er zijn veel zaken die op dat moment in orde gemaakt moeten worden. Als die zaken in orde zijn, zal de intensiviteit van het contact afnemen tot b.v. een maandelijks huisbezoek. Uiteraard zijn de bewindvoerders elke dag telefonisch bereikbaar. De telefoonspreekuren vindt u bovenaan deze pagina.

Wat doet een bewindvoerder?


De hoofdtaak van een bewindvoerder die beschermingsbewind uitoefent, is het beheren en beschermen van het vermogen van de cliŽnt. De bewindvoerder moet ervoor zorgen dat het onder bewind gestelde vermogen goed wordt beheerd. De kantonrechter bepaalt het vermogen dat onder bewind gesteld wordt.


De bewindvoerder moet de rechtbank jaarlijks op de hoogte brengen van de vermogensituatie. De bewindvoerder moet verantwoording afleggen aan de kantonrechter over het gevoerde financiŽle beleid.


Werkzaamheden


Tot de werkzaamheden van de intake behoren:

 • Aanvragen bewind en zo nodig mee naar zitting, m.u.v. griffierecht
 • Inventariseren samenstelling vermogen, inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen
 • Beschrijven boedel
 • Alle reguliere werkzaamheden i.v.m. inkomen/werkzaamheden cliŽnt, zoals aanvragen uitkering en huur/zorgtoeslag en regelen van bankzaken; zo nodig wijzigen samenstelling vermogen
 • Aanvragen PGB
 • Eventueel verhuizing in overleg met rechthebbende en/of familie al of niet gepaard met verkoop woning/inboedel.


Niet tot de intakewerkzaamheden behoren:

 • Ontruiming van de woning
 • Regelen van schulden zonder enig inkomen
 • Meegaan ter Wsnp-zitting of naar het UWV, bij gebreke van een toevoeging voor rechtsbijstand, het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling (soms gaat cliŽnt niet als bewindvoerder niet meegaat).


Tot de gewone werkzaamheden tijdens het bewind behoren:

 • Het regelen van de financiŽle huishouding, inclusief belastingaangifte box 1
 • Kwijtschelding verzoeken van heffingen
 • Aanvragen (bijzondere) bijstand, zorgtoeslag en huurtoeslag
 • Andere reguliere handelingen m.b.t. onder bewind gestelde goederen
 • Regelmatig contact met rechthebbende; binnen redelijke grenzen van spreekuurcontact
 • In beperkte mate naar zitting kantonrechter
 • Doen van rekening en verantwoording.


Niet tot de gewone werkzaamheden behoren:

 • Bewind bij ondernemersactiviteiten van rechthebbende
 • Hulp bij ingewikkelde nalatenschap waarin rechthebbende gerechtigd is
 • Problematische schuldsanering
 • Latere verkoop van onroerend goed of aandelen
 • Aanbevelingen meerderjarigenbewind
 • Ontruiming van de woning
 • Belastingaangifte box 2 of 3
 • Frequent naar zitting kantonrechter, bij grote afstand.

Wat zijn de kosten voor bewindvoering?


Aan bewindvoering zijn kosten verbonden. Het bedrag dat de cliŽnt moet betalen is geregeld binnen het Landelijk Overleg van Kantonrechters. Dit wordt tijdens de zitting door de kantonrechter bepaald. Tijdens deze zitting wordt de bewindvoerder officieel aangesteld.


De rechtbank stelt vast dat de vergoeding die de bewindvoerder maandelijks voor zijn werkzaamheden in rekening mag brengen Ä 103,25 (inclusief BTW) bedraagt, terwijl hij voorts een ťťnmalig instaptarief van Ä 468,88 (inclusief BTW) in rekening mag brengen. Voor echtparen bedraagt het maandelijkse tarief Ä 232,93 (inclusief BTW) en het ťťnmalig instaptarief Ä 562,65 (inclusief BTW). Mocht de cliŽnt of het echtpaar een inkomen hebben op bijstandsniveau, zal de bewindvoerder hier bijzondere bijstand voor aanvragen bij de Sociale Dienst van de gemeente.


Als blijkt dat meer kosten worden gemaakt dan het vastgestelde bedrag, zal de bewindvoerder naar de kantonrechter stappen. Hierbij maakt de bewindvoerder duidelijk dat de kosten hoger zijn dan het normale bedrag. Het kan dan gaan om activiteiten zoals die in de lijst van niet-gewone werkzaamheden genoemd worden.

Klachtenregeling


Artikel 1 Begripsomschrijving
Klacht: iedere uiting van onvrede over de dienstverlening over BT Bewindvoering Texel
De-maatschap: de maatschapsleden van BT Bewindvoering Texel
Klager: een persoon die een klacht indient bij BT Bewindvoering Texel
Aangeklaagde: de persoon tegen wie de klacht ingediend wordt.

Artikel 2 Bereik
Aangeklaagd kunnen worden:
De maatschap BT Bewindvoering Texel
Bewindvoerders werkzaam BT Bewindvoering Texel

Artikel 3 Klachtrecht
Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend.
Een klacht dient ten minste te bevatten:

 • De naam en het adres van de indiener;
 • De dagtekening;
 • De naam van de persoon waartegen de klacht is gericht;
 • Een omschrijving van het gedrag/de handeling waartegen de klacht is gericht alsmede het tijdstip van het gedrag/de handeling.
Indien aan bovenstaande vormvereisten niet wordt voldaan, kan de klacht niet in behandeling worden genomen. Klager krijgt daarvan zo snel mogelijk, doch uiterlijk na 5 werkdagen hiervan bericht.

Artikel 4 Afdoening in der minne
De beide maatschapsleden zullen nagaan of de klager door middel van een informele afhandeling van zijn klacht tevreden gesteld kan worden.
Zodra BT Bewindvoering Texel en klager tot informele overeenkomst zijn gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van de klachtenregeling.

Artikel 5 Bijstand door gemachtigde
Een klager of diegene op wiens gedragingen/handelingen de klacht betrekking heeft, kan zich door een gemachtigde, advocaat en procureur laten bijstaan of vertegenwoordigen.
BT Bewindvoering Texel zal van een gemachtigde een schriftelijke machtiging verlangen.

Artikel 6 Ontvangstbevestiging
BT Bewindvoering Texel bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen 5 werkdagen.
Indien een klacht wordt ingediend waar een andere instantie tot behandeling bevoegd is, zullen de maatschapsleden de klachten doorzenden naar de betreffende instantie, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de indiener.
BT Bewindvoering Texel zendt een afschrift van de klacht en de daarbij behorende stukken aan degene op wiens gedrag/handeling de klacht betrekking heeft.
BT Bewindvoering Texel administreert en registreert binnengekomen klachten en zorgt voor een goede voortgangscontrole. In het wekelijkse werkoverleg vormt de klachtenregeling een vast agendapunt.

Artikel 7 Geen verplichting tot klachtbehandeling
BT Bewindvoering Texel is niet verplicht een klacht te behandelen:
 • indien zij betrekking heeft op een klacht welke reeds eerder met inachtneming van deze regeling is afgedaan.
 • indien er langer dan 6 maanden tussen gedrag/handeling en indiening van de klacht is verstreken.
 • indien het belang van de klager dan wel het gewicht van het gedrag naar redelijke maatstaven onvoldoende is.
Van het niet in behandeling nemen van de klacht stelt de maatschap de klager zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk na 2 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis.

Artikel 8 Hoor en wederhoor
BT Bewindvoering Texel stelt de klager en diegene op wiens gedrag/handeling de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord.
Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.
Van het horen wordt een verslag gemaakt. Een afschrift hiervan wordt aan de klager en indien er sprake is van een gemachtigde, aan hen toegezonden.

Artikel 9 Behandelingstermijn
BT Bewindvoering Texel handelt de klacht analoog aan de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken af.
BT Bewindvoering Texel kan de behandeling voor ten hoogste 4 weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degenen op wiens gedrag/handeling de klacht betrekking heeft.
Wanneer een klacht ťťn van de maatschapsleden betreft, is het dit lid niet toegestaan aan de behandeling van de klacht deel te nemen. Andere maatschapsleden zullen de klacht behandelen

Artikel 10 Afdoening
BT Bewindvoering Texel stelt de klager en degene op wiens gedraging/handelingen de klacht betrekking heeft schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

Artikel 11 Behandeling door externen
Mochten BT Bewindvoering Texel en de klager niet tot een overeenstemming kunnen komen in de afhandeling van de desbetreffende klacht, bestaat er voor klager de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij Het Zijper Notariaat Schagerbrug, Afdeling Bewindvoering.

Zij zullen als externe klachtenbehandelaar optreden en de klachtenprocedure opnieuw doorlopen. Zij zal beide partijen, klager en BT Bewindvoering Texel op de hoogte stellen van de bevindingen en eventuele conclusie.

Artikel 12 Geen overeenstemming
Indien de klager en BT Bewindvoering Texel, zelfs na interventie van de externe klachtenbehandelaar niet tot een overeenstemming komen, heeft de klager het recht de klacht schriftelijk in te dienen bij het kantongerecht te Alkmaar, met een afschrift aan BT Bewindvoering Texel.

Artikel 13 Citeertitel, bekendmaking en werking
Deze regeling kan worden aangehaald als klachtenregeling van BT Bewindvoering Texel.
De klachtenregeling wordt aan cliŽnten uitgereikt bij het tekenen van de Voorlopige Overeenkomst.
BT Bewindvoering maakt van het bestaan van deze regeling middels een publicatie op haar website www.bewindvoeringtexel.nl bekend.
De klachtenregeling treedt in werking voor alle klachten welke zijn ontstaan of ontstaan na 1 juli 2007 2007.


Aldus vastgesteld op 1 juli 2007

Klachten kunnen worden gericht aan:
Maatschap BT Bewindvoering Texel
O.v.v. Klachtenprocedure
Postbus 50
1790 AB Den Burg